Volvo Alloy Wheels

Volvo 240 GLT

Virgo 15" x 6"

Volvo 850 C70 S70 V70

Antila 15" x 6.5"

Volvo 850 C70 S70 V70

Columba 16" x 6.5"

Volvo 850 C70 S70 V70

Comet 17" x 7"

Volvo 850 C70 S70 V70

Meteor 16" x 6.5"

Volvo 850 C70 S70 V70

Perfo 16" x 6.5"

Volvo 850 C70 S70 V70

Persus 16" x 7"

Volvo 850 C70 S70 V70

Volans 17" x 7"

Volvo C30 v50

Convector 16" x 6.5"

Volvo C70

Canisto 17" x 7.5"

Volvo C70

Propus 17" x 7.5"

Volvo C70

Sadira 17" x 7.5"

Volvo C70

Serapis 17" x 7.5"

Volvo C70 C30

Sirona 17" x 7.5"

Volvo Felga

5 Spoke 17" x 8"

Volvo Pegasus

5 Spoke 18" x 8"

Volvo S40 V40

Crater 16" x 7"

Volvo S40 V40

Telesto 16" x 6.5"

Volvo S40 V50

Medea 18" x 7.5"

Volvo S40 V50

Medusa 18" x 7.5"

Volvo S40 V50 C30

Atreus 18" x 7.5"

Volvo S40 V50 C30

Castilia 16" x 6.5"

Volvo S40 V50 C30

Cratus 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Libra 16" x 6.5"

Volvo S40 V50 C30

Mestra 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Saggitta 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Sculptor 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Serapis 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Spartacus 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Stylla 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Styx 17" x 7"

Volvo S40 V50 C30

Zaurak 17" x 7"

Volvo S60 S80 V70

Amalthea 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Cassiopia 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Hera 16" x 7"

Volvo S60 S80 V70

Interceptor 17" x 7"

Volvo S60 S80 V70

Metis 16" x 7"

Volvo S60 S80 V70

Mimas 16" x 6.5"

Volvo S60 S80 V70

Nebula 18" x 8"

Volvo S60 S80 V70

Orestes 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Orpheus 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Otrera 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Stentor 17" x 7"

Volvo S60 S80 V70

Tethys 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Thor 17" x 7.5"

Volvo S60 S80 V70

Tucana 17" x 7.5"

Volvo S60 V60

Balder 17" x 7"

Volvo S60 V60

Pandora 17" x 7"

Volvo S60 V70

Eudora 18" x 8"

Volvo S60 V70

Sirius 16" x 7"

Volvo S80 V70

Cassini 17" x 7"

Volvo S80 V70

Fortuna 18" x 8"

Volvo S80 V70

Njord 17" x 8"

Volvo S80 V70

Pontos 17" x 7.5"

Volvo S80 V70

Regor 17" x 7"

Volvo S80 V70

Sleipner 18" x 8"

Volvo S80 V70

Zubra 18" x 8"

Volvo V40

8 Spoke 17" x 7.5"

Volvo V40

ixion IV 17" x 7"

Volvo V40 cross country

Six spoke 16" x 7"

Volvo V70

Meteor 15" x 6.5"

Volvo V70

Spartes 17" x 7"

Volvo V90 S90

Inscription 18" x 8"

Volvo XC40 XC60

Y Spoke 18" x 7.5"

Volvo XC60

Ixion 3 18" x 8"

Volvo XC60

ixion IV 20" x 8.5"

Volvo XC60

Tucan 18" x 7.5"

Volvo XC60

Zephyrus 18" x 7.5"

Volvo XC60 XC70

10-Spoke 20" x 8"

Volvo XC60 XC70

Achilles 19" x 7.5"

Volvo XC60 XC70

Cratus 18" x 8"

Volvo XC60 XC70

ixion IV 22" x 9"

Volvo XC60 XC70

Minos 18" x 7.5"

Volvo XC60 XC70

Valder 17" x 7.5"

Volvo XC70

Sargas 17" x 7.5"

Volvo XC70

Turnus 17" x 7.5"

Volvo XC90

10 Spoke 17" x 7"

Volvo XC90

5 Spoke 20" x 9"

Volvo XC90

6 Spoke 22" x 9"

Volvo XC90

Atlantis 18" x 7"

Volvo XC90

Galateia 19" x 8"

Volvo XC90

Inscription 20" x 9"

Volvo XC90

Neptune 17" x 7.5"

Volvo XC90

Nereus 18" x 7.5"